Polityka Prywatności

Polityka prywatności

BLSK Katarzyna Sawicka


Informacje ogólne


1.1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem kasiasawicka.pl (dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.


1.2. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest Usługodawca – BLSK Katarzyna Sawicka z siedzibą przy ul. Gryfa Pomorskiego 22a, 81-572 Gdynia (dalej jako: „Firma”), e-mail: kontakt@kasiasawicka.pl


1.3. Administrator zbiera dane osobowe od klientów i kontrahentów takie jak imię, nazwisko i/lub nazwa firmy, dane rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu w celu przygotowania spersonalizowanych ofert na usługi, realizacji usług, rozliczeń i prowadzenia ksiąg rachunkowych.


1.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 1.3. W przypadku niepodania danych przez potencjalnych i obecnych klientów nie będzie możliwe przedstawienie ofert handlowych, zrealizowanie usług, obsługa zamówień i prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczonych usług.


1.5. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe


1.6. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o:

A. potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą;

B. sprostowanie danych osobowych;

C. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

D. przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);

E. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są

w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).


1.7. Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.


1.8. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Administratora lub wiadomości elektronicznej na adres kontakt@kasiasawicka.pl W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.


1.9. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.


1.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.


1.11. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę.


1.12. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech

(3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych

(tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu

do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.


1.13. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie, o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:


cel przetwarzania,

kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach

o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,

prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie, gdy takie prawo przysługuje),

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


1.14. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.


1.15. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kasiasawicka.pl Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez Administratora.


Pozostałe postanowienia


1.16. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.2. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.


1.17. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności. W przypadku danych w formie elektronicznej będą one przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od firm hostingowych i w oparciu o odrębne umowy, będących jednocześnie Procesorami danych osobowych. W przypadku danych w formie papierowej, będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz dostępu oraz systemem alarmowym.


1.18. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


1.19. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.18. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.


Pliki cookies i logi systemowe


1.20. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.


1.21. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji)

w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.


1.22. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


1.23 Ostatnia aktualizacja Polityki: 2.01.2021

Zapisz się na mój newsletter i bądź na bieżąco z nowościami